കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

പൊന്നുഷസ്സിന്റെ കൊയ്ത്തില്‍ നിന്നൂരിചിന്നിയ
കതിര്‍ ചുറ്റും കിടക്കെ ...........പുഞ്ചപ്പാടത്തില്‍ കൊയ്യുവാന്‍ വന്ന കേരള ഗ്രാമപ്പഴമയില്‍ ഒന്ന്.

0 comments: