കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

കവിതയുടെ പി.ഡി.എഫ് ഫയല്‍,പുസ്തകത്തിലെ താളുകള്‍ മറിക്കുന്നതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ ഫോള്‍ഡറും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇറക്കി സൂക്ഷിക്കാം.ആസ്വദിക്കാം.പുസ്തക വായനയുടെ സുഖകരമായ "അസ്വസ്ഥതയും ലയവും" അനുഭവിക്കാം.കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്‍പില്‍ വായനയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ചിന്തകളും സംപ്രത്യയങ്ങളും രൂപപ്പെടട്ടെ!!!കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ക്രസി കൊണ്ട് വായന മരിച്ചെങ്കില്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുക!!!നമ്മെ നാമാക്കിയത് വായനയാണ്!ഇനിയുമുള്ള വളര്‍ച്ച വായനയിലൂടെ മാത്രം.കവിത ആസ്വദിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും നമ്മെ നമ്മുടെ നിലപാടുകളില്‍ ഉറച്ച ചുവടു വക്കുവാന്‍ ശക്തി നല്‍കുന്നതാണ് എന്ന് മറവിയുടെ മാറാല നീങ്ങി തിരിച്ചറിയുക.
.


1.അന്നം കവിത പി.ഡി.എഫ്..
.


2.അന്നം കവിത ഫോള്‍ര്‍
.
.0 comments: